+90 346 219 1611

Sosyal Medyada Biz}

VAKIF SENEDİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VAKFI
VAKIF TADİL SENEDİ
 

KURULUŞU

MADDE -1-  Burada isim ve adresleri yazılı ve kimlikleri belirtilen bizler arasında aşağıda yazılı şartlarda bir VAKIF KURULMUŞTUR.

VAKFIN ADI

MADDE -2- Vakfın adı, Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı’dır. Bu senette bundan sonra Vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ

MADDE -3- Vakfın merkezi Sivas ili merkez ilçesidir. İkametgâhı; Konukevi Binası Giriş Katı / Kampüs Sivas’tır.

İlgili mevzuat çerçevesinde ve mütevelli heyetin kararı ile yetkili makamlardan izin almak kaydıyla gerek görülecek il ve ilçelerde amacın gerçekleşmesine yardım edecek şube ve teşkilat kurulabilir.

VAKFIN AMACI

MADDE -4- Vakfın kuruluş amacına uygun faaliyet ve görevler şunlardır.

1788 sayılı kanunla kurulmuş olan Cumhuriyet Üniversitesini yüksek kapasite yaratacak biçimde geliştirmek ve yaşatmak amacıyla;

 1. Üniversite için gerekecek fakat üniversite bütçesinden karşılanmayan öğretim eğitim ve araştırma için gerekli her türlü araç gereç ve malzemeyi yurt içinden ve yurt dışından sağlamak
 2. Cumhuriyet Üniversitesine yardımcı olmak
 3. Bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine ve milli ilkelere bağlı sağlam düşünceli aydınlar yetiştirmek
 4. Bu amacın gerçekleşmesi için Cumhuriyet Üniversitesi araştırma fonları sağlamak
 5. Başarılı öğretim üye ve yardımcıları ile öğrencilere ödül vermek
 6. Kendisine bağlı araştırma kuruluşları açmak ve bu kuruluşların araştırma projelerini desteklemek
 7. Gelirlerini artırmak için her türlü girişimlerde bulunmak ve çalışmalar yapmak
 8. Başarılı ve yetenekli öğrencilere yurt içinde ve yurt dışında burslar sağlamak
 9. Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile ilgili her türlü çalışmalar yapmak
 10. Üniversiteye daha üstün nitelikli öğrenciler yetiştirebilmek için özel öğretim kurumları veya okullar açmak ve işletmek.

VAKFIN TÜZEL KİŞİLİĞİ

MADDE -5- Vakıf kendi mütevelli heyetinden başka hiçbir yere bağımlı olmayan, ilgili yasalarla belirlenen teftiş makamının denetimine tabi tüzel kişiliğe sahip özerk bir kuruluştur.

Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için;

 1. Her türlü akit ve tasarrufta bulunmaya,
 2. Taşınabilir ve taşınmaz malları ayni ve fikri hakları vasiyet bağış, inşaat ve satın alma suretiyle kabul etmeye ve satın almaya, kiraya vermeye ve gerektiğinde satmaya, gelir ve bağışları kabule ve sarf etmeyi
 3. Her çeşit mallarını ipotek ederek istikrazda bulunmaya veya lehine düzenlenecek ipotekleri kabule
 4. Gerlirlerini ya da gelirleriyle elde edeceği mal varlıklarını ticari ve sinasi yatırımlarda ve katılımlarda kullanmaya, gerektiğinde bunları tasfiyeye
 5. Amaçlarını gerçekleştirmek için yararlı gördüğü her türlü girişimde bulunmaya ve işletmeye ilgili yasalarda belirtildiği üzere yetkilidir.
 6. Vakfedenler vakfın gelirlerinden hiçbir biçimde yararlanamazlar, Vakfın gelirleri yasalarla yasaklanan amaçlarla kullanılmaz.
 7. Vakfın amacına uygun konularda yerli ve yabancı kurumlarla kuruluşlarla, gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir.

VAKFIN ORGANLARI

MADDE -6- Vakfın Organları şunlardır;

 1. Mütevelli heyeti
 2. Yönetim Kurulu
 3. Seçim Konseyi
 4. Başkanlık

MÜTEVELLİ HEYETİNİN KURULUŞ BİÇİMİ VE SÜRESİ

MADDE -7- Mütevelli heyeti şu üyelerden oluşur.

 1. Rektör
 2. Fakülte Dekanları
 3. Seçim konseyince Cumhuriyet Üniversitesinin Öğretim Üyeleri arasından seçilecek 3 üye
 4. Seçim konseyi tarafından üniversiteden olmayan kişiler arasından (b) ve (c) dekilerin toplam sayısına eş sayıda seçilecek üyeler.

Üniversite dışından seçilecek olan üyelerin vakfa maddi bağışta ve yararda bulunabilecek ya da bilgileri ve meslekleri bakımından yararlı olan yada olacağı düşünülen kimseler arasından seçilmesine seçim konseyince özen gösterilir. Ayrılan üyenin yerine, bu üyenin görev süresini doldurmak amacıyla aynı yöntemle seçim yapılır.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTILARI

MADDE -8- Mütevelli heyeti gerektikçe vakıf başkanının ve başkan bulunmadığı zamanlarda başkan vekilinin daveti üzerine toplanır. Mütevelli heyeti yılda en az iki defa toplanması zorunludur. Mazeretsiz olarak arka arkaya üç defa toplantıya katılmayan üyeler mütevelli heyetinden çekilmiş sayılırlar.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE -9- Mütevelli heyeti vakfın en yüksek karar organıdır. Görev ve yetkileri şunlardır.

 1. Vakfın amaçlarını gerçekleştirmesi için gerekli kararları ve önlemleri almak.
 2. Vakıfla ilgili yönetmelikleri kabul etmek
 3. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan çalışma programlarını, bütçeyi bilançoyu ve kesin hesapları inceleyerek kabul etmek.
 4. Gerektiğinde vakıf senedinde değişiklik yapmak.
 5. Vakfın faaliyetleri konusunda genel politikalar üretmek.

YÖNETİM KURULU

MADDE -10- Yönetim kurulu vakıf başkanı ve mütevelli heyetinin kendi arasından seçeceği dört üyeden oluşur. Dört üyenin birisi genel sekreter birisi sayman olarak görev yapar.

Yönetim kurulunun süresi üç yıldır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE -11- Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır

 1. Vakfın amaçlarına ve gelişmesine hizmet hususunda mütevelli heyetine önerilerde bulunmak.
 2. Mütevelli heyetinin kararlarını uygulamak
 3. Mütevelli heyetince belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli etkili ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak.
 4. Vakfın amaçları doğrultusunda gerekli kararları almak ve uygulamak
 5. Bütçe hazırlıklarını yapmak, yıllık bilânço ve kesin hesapları hazırlamak, bunları her yıl mayıs ayının sonuna kadar mütevelli heyetinin oluruna sunmak. Kabul edilen bütçeyi ve çalışma programını uygulamak.
 6. Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapılacak olan her türlü bağışları kabul etmek
 7. Yönetim kadrosu için gerekli personeli atamak ve bunların özlük hakları ile ilgi statüyü belirlemek
 8. Mütevelli heyetince kendisine verilen yetkileri kullanmak ve vakıf senedinde açık olarak başkaca bir organa verilmemiş diğer görevleri yapmak
 9. Görevlilerin imza yetkilerini belirleyen sirküleri tespit etmektir.

SEÇİM KONSEYİ

MADDE -12- Seçim konseyi Cumhuriyet Üniversitesi senatosudur.

BAŞKANLIK

MADDE -13- Üniversite vakfının başkanı Cumhuriyet Üniversitesi Rektörüdür. Rektör bulunmadığı zamanlarda vakfa başkan vekili başkanlık eder. Başkan vakfın tüzel kişiliğinin temsili ve yönetim kadrosunun amiridir. Çalışmalarında kendisine verimli olan yönetim ve denetleme yetkilerinin bir kısmını geçici ve süresiz olarak genel sekretere verebilir.

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE -14- Genel sekreterin göreve yetkileri şunlardır.

 1. Mütevelli heyeti ve yönetim kurulunun kararlarını uygulamak
 2. Vakfın amacına uygun çalışmaları sağlayacak her türlü yönetmelik tasarı ile bütçe ve kadar hazırlıklarını yapmak
 3. Bu senette kendisine verilen diğer görevleri yapmak

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

MADDE -15- Vakıf mütevelli heyeti ve yönetim kurulu toplantılarının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından bir fazlası gereklidir. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı bir sonra aynı saat ve aynı yerde yapılır.

Karar yeter sayısı toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak bütçe ve çalışma programının kabulü yönetmeliklerin kabulü ve değiştirilmesi taşınabilir ve taşınmaz yatırımlara ve bunların tasfiyesine karar verilmesi borçlanma anlaşmaları yapılması üye tam sayısının yarısından fazlasının olumlu oy kullanması halinde gerçekleşir. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki sayılır.

VAKIF ÇALIŞANLARI

MADDE -16- Yönetim kurulu kararıyla vakıf başkanının gözetimi ve denetimi altında görev yapacak müdür ve yeterli sayıda personel istihdam edilebilir. Vakfın yönetimde ilgili harcamaları mütevelli heyetinin belirleyeceği yöntemlere uygun olarak ve kabul edeceği ödenekleri içeren bütçeye uyularak yapılır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE -17- Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE -18- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler için mütevelli heyetin üçte ikisinin (2/3) onayı gereklidir.

MALİ HÜKÜMLER

MADDE -19- Vakfın gelir kaynakları şunlardır.

 1. Vakfa yapılacak bağışlar
 2. Yayınlardan elde edilecek gelirler
 3. Vakfa ait taşınır veya taşınmaz gelirler
 4. Konferans ve toplantı gelirleri
 5. Her nevi dershane, büro, okul, mühendislik ve tıp ile ilgili araç ve gereçlerin ve sarf malzemelerinin ticareti imalatı ve ithalatı ve ihracatından elde edilecek gelirler
 6. Vakfa her türlü gayrimenkul taşınır ve taşınmaz mal satın almak, taşıt ve makinelerin alınması ve bunların çalıştırılmasıyla elde edilecek gelir.
 7. Vakıf işletme gelirleri.

Vakfın kuruluş sermayesi 250.000 (ikiyüzellibin) TL’dir. Vakfın yıllık gelirlerinin %20’si yönetim ve yönetimi sürdürme gideriyle ihtiyat ve vakfın mal varlığını artıracak yatırımlara %80 ise vakfın amaç ve hizmet konuları doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.

VAKFIN SONA ERMESİ

MADDE -20- Vakfın feshi ve tasfiyesi için tek sebep vakfın varlığının resmi senette belirtilen amaçları gerçekleştiremeyecek bir yetersizliğe düşmesidir. Vakfın sona ermesi mütevelli heyetinin üye tam sayısının yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve vakfın amaçlarının gerçekleştiremeyecek bir duruma düştüğüne üye tam sayısının üçte iki (2/3) onayı ile mümkündür.

Vakfın feshi veya tasfiyesi halinde her çeşit mal ve hakları Cumhuriyet Üniversitesine aktarılır.